1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en De Pantyclub onder de handelsnaam “De Pantyclub” tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Pantyclub uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en De Pantyclub.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen De Pantyclub en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van De Pantyclub accepteert middels het volledig en correct invullen van het door De Pantyclub beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs

3.1 De Pantyclub behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij De Pantyclub Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service op ieder moment van de dag (24/7) op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door De Pantyclub wordt vermeld bij uitgifte.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De Pantyclub VIP – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

3.5 Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de De Pantyclub merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de VIP – kortingscode te verspreiden.

3.6 Doel van uitgifte: De Pantyclub VIP – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de VIP – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.

3.7 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de VIP – kortingscodes wordt ontzegd. De Pantyclub behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door De Pantyclub aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij afsluiten van het abonnement vindt altijd betaling van de subscription fee plaats van €0,25. Met het betalen van de subscription fee geeft Besteller goedkeuring om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven.

4.3 In het geval dat het afsluiten van het abonnement plaatsvind in de eerste helft van de maand voor de 15e dag, dan wordt de betaling voor het abonnement van dezelfde maand direct afgeschreven. Levering van het eerste pakket vind in dit geval binnen 7 dagen plaats. Indien het abonnement in de tweede helft van de maand wordt afgesloten, op of na de 15e dag, dan worden de abonnementskosten afgeschreven op de laatste dag van die maand, voor de opvolgende maand.

Iedere volgende periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke volgende serviceperiode, op de laatste dag van de maand.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht, indien 2 nieuwe pogingen tot incassering niet zijn voldaan.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is De Pantyclub gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

4.6 De producten blijven in eigendom van De Pantyclub totdat Besteller de producten heeft betaald.

4.7 Betalingsherinneringen worden door De Pantyclub uitsluitend elektronisch verstuurd.

5. Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Levering geschiedt op kosten van De Pantyclub op het bij de bestelling opgegeven adres, middels brievenbuspost.

5.2 De Pantyclub levert alleen in Nederland.

5.3 In het geval dat het afsluiten van het abonnement plaatsvind in de eerste helft van de maand voor de 15e dag, dan vindt levering van het eerste pakket binnen 7 dagen plaats. Indien het abonnement in de tweede helft van de maand wordt afgesloten, op of na de 15e dag, dan vindt de eerste levering plaats in de eerste week van de opvolgende maand.

5.4 De Pantyclub biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.5 Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, is De Pantyclub hiervoor niet verantwoordelijk.

6. Gegevensbescherming

6.1 De door Besteller aan De Pantyclub verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 De Pantyclub garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door De Pantyclub verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

8. Wijzigingen

8.1 De Pantyclub behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij klanten hierover geïnformeerd zullen worden per email. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

9. Ontbinding

9.1 Zowel Besteller als De Pantyclub kunnen de overeenkomst – het abonnement – ter aller tijde eenzijdig beëindigen.

9.2 Besteller heeft ten alle tijden de optie om via depantyclub.nl/my-account de leveringsservice stop te zetten. Besteller dient De Pantyclub in dit geval 2 werkdagen voorafgaand aan de volgende periodieke betaling via deze weg te informeren, waarna de incasso stopgezet wordt.

9.3 Ook in het uitzonderlijke geval dat De Pantyclub de overeenkomst beëindigd, zal zij Besteller hiervan uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de betaling van de volgende periodieke betaling informeren, waarna de automatische incasso stopgezet wordt.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op alle verbintenissen tussen De Pantyclub en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.